woensdag 20 juni 2007

Manifest Vadertop


SAMEN VERDER BIJ ZORG EN OPVOEDING

MANIFEST VAN DE VADERTOP, GEHOUDEN TE AMSTERDAM OP DONDERDAG 10 MEI 2007

georganiseerd door het Vader Kennis Centrum [1]

“DE BOEL BIJ ELKAAR HOUDEN”

“De boel bij elkaar houden!” [2], zo luidt het motto van de (op één na) beste burgervader ter wereld. [3]

Het is ook het motto van alle “beste vaders ter wereld”, vaders van kinderen [4], gezinsvaders, van alle ouders en grootouders die het beste voorhebben met hun kinderen en kleinkinderen.

En welk motto herkennen wij bij die andere vader: Vadertje staat, de Overheid? Helaas, díe vader ziet de gezinsvader als de man die op zondag het vlees komt snijden. De Overheid maakt een karikatuur van hem, stelt hem voor als de man die de kantjes er van af loopt [5]. Als een bij-ouder. Als de man die zich niet thuis zou voelen in het domein waarin kinderen worden verzorgd, onderwezen en gevormd. Als de man wiens handen zo los zitten. [6] Geen wonder dat er een vadervijandig klimaat bestaat, waarin vader maar beter uit het gezin wordt verwijderd bij de eerste de beste barst in de gezinsharmonie, of gewoon als moeder van hem af wil. [7]

Mediacampagnes

De Overheid zoekt draagvlak voor rolpatroondoorbrekend gezinsbeleid door middel van mediacampagnes die zich moraliserend richten op vaders. Maar de instanties die zich bewegen op het vlak van jeugdzorg, opvoedingsondersteuning en primair onderwijs vormen tot op zekere hoogte een bastion [8] dat zelf model staat voor het gewraakte rolpatroon. Het feit dat onderwijs zijn aantrekkelijkheid en effectiviteit voor jongens lijkt te verliezen hangt volgens sommigen samen met dat bij de instanties zelf bestaande rolpatroon.

Zonder uitzondering gaan de bovenbedoelde mediacampagnes uit van het geschetste negatieve vaderbeeld. Bijgevolg hebben die tendentieuze campagnes vooral een “Zie-je-wel-ze-deugen-niet”-effect. In plaats van rolpatronen te veranderen versterken zij vooroordelen waarin – in een brede maatschappelijke reflex - die rolpatronen verstarren. Zelfs wetenschappelijk onderzoek naar kindermishandeling raakt daardoor bevangen. Kindermishandeling blijkt vooral een probleem in éénoudergezinnen [9] (meestal alleenstaande moeders) en stiefgezinnen (meestal moeders met nieuwe partner), maar met de wegkijkende daderspecificatie “vader en/of moeder” in de vragenlijst [10] wordt het concrete daderschap buiten het zicht gehouden, wordt een ongemakkelijke waarheid verborgen. De vraag of het kind misschien beter aan vader had kunnen worden toevertrouwd komt niet op. In de heersende optiek wordt zodoende alle “mishandeling” op het conto van vader geschreven, nog daargelaten dat de definitie van kindermishandeling zo ver mogelijk is opgerekt [11] om het thema op de politieke agenda te houden. De term en de cijfers hebben daardoor een hoog demagogisch gehalte. Zulk politiek correct onderzoek kan niet fungeren als een deugdelijke grondslag voor beleid.

Belang van het Kind? Weg met vader!

In Nederland worden jaarlijks nog slechts circa 72.000 huwelijken voltrokken, vinden bijna 40.000 echt- én flitsscheidingen plaats én worden zo’n 70.000 samenwoonrelaties verbroken: 220.000 ex-en per jaar. Daar zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005) bijna 60.000 kinderen bij betrokken: 165 per etmaal. Bijna de helft van die kinderen heeft volgens het CBS daarna géén of nauwelijks contact met een van beide ouders meer, meestal vaders. Cumulatief gaat het om meer dan een half miljoen scheidingskinderen - ruim 15% van alle in Nederland opgroeiende kinderen - die in strijd met de internationale verdragswetgeving
[12] buitengesloten van hun ‘niet-verzorgende’ ouders en familie opgroeien, terwijl door de huidige éénouderschapspraktijk in het scheidingsrecht nog eens ruim 15% van de in Nederland opgroeiende kinderen slechts marginaal contact overhoudt met de ‘niet-verzorgende’ ouder en achterliggende familie. De gevolgen van de resulterende vaderloosheid en een vaderloze opvoeding zijn voor kinderen en jongeren desastreus [13] en inmiddels ook uitgebreid middels wetenschappelijk onderzoek gedocumenteerd. Maar dit is kennelijk geen zorg voor de overheid.

Idealen en autonomie van vaders doen er niet meer toe. Hij moet bij (echt)scheiding categorisch en rigoureus wijken voor het vanuit een aanvechtbare visie gedefinieerde belang van het kind en het veld ruimen. Verdreven wordt hij, niet meer in staat om zijn kinderen nog te zien of te verzorgen. Hij màg zijn kinderen ook niet meer verzorgen en moet zijn salarisstrookje op de tafel van de rechter leggen. Ziet hij zijn kinderen afglijden naar zinloos geweld of vandalisme, of wil hij waarschuwen voor gevaren in het gezin van de moeder, dan heet het dat hij de scheiding niet heeft verwerkt en wordt zijn invloed met een straat- en contactverbod geneutraliseerd. Gaan kinderen met een PAS-syndroom zich te buiten aan ongehoorde verguizing van hun ooit zo geliefde vader dan worden zij in hun normloze houding en hun misvormde realiteitsbesef bevestigd door de rechter die vanwege de “onhaalbaarheid van de omgang” moeders wens tot ontzegging beloont. Zó ervaren vaders aan den lijve de kern van het cynische gezinsbeleid van onze bestuurlijke en familierechterlijke Overheid, waarin waarden en normen als ideaal zijn opgegeven “in het belang van het kind”. Het vroegere patriarchale systeem was achterhaald; het hedendaagse matriarchale systeem, met zijn doorgeschoten accent op slachtofferschap, is op zijn minst even onevenwichtig.

Symptoombestrijding

Wetten die in de maak [14] zijn en die, aan de buitenkant, gericht lijken op “de boel bij elkaar houden” (met bemiddeling) – zij ademen intrinsiek deze negatieve tijdgeest. In het wetsvoorstel Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, wordt bemiddeling aangewend als symptoombestrijding, terwijl de ziekte van het systeem zelf niet wordt genezen. In het huidige klimaat biedt bemiddeling alleen soelaas aan de bemiddelbaren (en de bemiddelden!) en dan alleen voor zolang de bemiddeling duurt. Nadat de bemiddeling is afgelopen (en de rechter uitspraak heeft gedaan) begint de weigering van moeder meestal weer opnieuw. Ook de invoering van ouderschapsplannen betreft symptoombestrijding. Het gaat om de ontbrekende handhaving van gerechtelijke uitspraken. Als rechters, justitie en politie omgangsregelingen en gedeeld ouderschapsregelingen niet handhaven ligt het voor de hand dat ook ouderschapsplannen niet zullen worden gehandhaafd en geen stap verder brengen. Het laatste woord blijft au fond als vanouds het woord van de rechter: “Niet haalbaar”. Family-engineering met de Overheid aan de knoppen, berustend op maakbaarheidsgeloof. Rechtspsychologie [15] zou het systeem als zodanig kunnen genezen, maar rechtspsychologie is in het familierecht terra incognita.

Ouders: een quantité négligeable

Niet alleen in de rechtzaal, ook in het huidige wetgevingsproces (“bevordering voortgezet ouderschap”!) vormen gescheiden ouders voor de Overheid een quantité négligeable. Zelfs een hoorzitting werd aan hen niet besteed. De betuttelende inhoud van het wetsvoorstel wordt gedomineerd door de lobby van instanties die, zich beroepend op het belang van het kind, de ouders tegen elkaar uitspelen. Instanties die ouders in een ijzeren greep hebben en bij het geringste vermoeden hun levens ontwrichten, maar die het publiek wijs maken dat de jeugdbeschermers wettelijk machteloos staan tegen die te centraal staande ouders en dat dàt de reden is waarom al die ongelukken gebeuren. En dat zij dáárom nòg meer geld nodig hebben…

Vaders en moeders

De boel bij elkaar houden - wie daarin slaagt levert al een prestatie van formaat. Het is dáárom zo’n kernachtig motto omdat het de spanning laat voelen tussen idealen, beperkingen en gebreken. Vaders en moeders, beide zijn er mee behept, met idealen èn gebreken. Beide zijn mens, de een niet beter dan de ander, maar ook niet slechter [16]. Ze zijn niet gelijk. Maar wèl gelijkwaardig, vraag dàt maar aan de kinderen!

De boel bij elkaar houden:
 • impliceert voortdurende alertheid op ingeslopen vooroordelen,
 • stelt de vrede tussen conflicterende groepen of individuen vóór alles,
 • moraliseert niet maar respecteert de autonomie van betrokkenen,
 • verhult zich niet in holle frasen,
 • kiest voor de kracht van autonomie in plaats van voor heteronome maakbaarheid en betutteling,
 • stelt ruime, maar harde grenzen waar niet mee te spotten valt, noch door vaders, noch door moeders,
 • zwicht niet voor chantage van de dwarsligger,
 • is wars van politieke correctheid.

Oproep van de ouders aan de politiek

Vaders, maar ook moeders die het lot van de meeste gescheiden vaders delen, hebben hun vertrouwen in Kinderbescherming, Jeugdzorg en Rechtspraak verloren. Zij doen een klemmend beroep op Regering en Parlement.

Op donderdag 10 mei 2007 hebben deze ouders ervan getuigd hoe hun gezin nodeloos ver uiteengedreven is door de bemoeienis van de bestuurlijke en rechterlijke overheden. Uiteengedreven als gevolg van beleid en wetgeving die met het cynische dogma “Ouders doen er niet toe, Belang van het Kind vóór alles” [17] dátgene veroorzaakt wat zij vóóronderstelt: tweedracht, onverzoenlijkheid, machtstrijd, tegen welke bedreigingen hun kinderen beschermd heten te moeten worden. Deze ouders hebben hun gezin, het domein waarbinnen waarden en normen op de nieuwe generatie overgedragen plegen te worden, zien verkeren in een plaats van teloorgang van waarden en normen als gevolg van rechterlijke bemoeienis op basis van verstarde dogmatiek die ouders tegen elkaar uitspeelt en vaders verdrijft uit het leven van hun kinderen. Deze ouders onderschrijven de beginselen die door oudergroeperingen over de hele wereld zijn neergelegd in de Internationale Verklaring van Langeac [18]. Deze ouders roepen de Minister voor Jeugd en Gezin op om, met gevoel voor rechtgeaard vaderschap, zijn inspiratie te zoeken in het vaderlijke adagium:

De boel bij elkaar houden.

 1. Stop de imagobeschadiging van vaders. Stop de heksenjacht op ouders.
 2. Ouderschap, de wederzijdse band tussen kind en ouder, is ius ante legem, recht dat aan wetten vooraf gaat. Respect voor de integriteit van het ouderschap moet weer doorklinken, zowel in de Jeugdzorg als in het scheidingsrecht.
 3. Veranker gelijkwaardigheid, autonomie, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van en voor beide ouders jegens elkaar in de wet door harde waarborgen.
 4. Waarborg serieuze rechtsbescherming tegen de Overheid en tegen de organen belast met de uitvoering van overheidsbeleid.
 5. Erkenning dient tweezijdig te zijn: de biologische vader die zijn kind erkent moet van rechtswege worden erkend als gezagsouder.
 6. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.
 7. Vader gaat vóór uithuisplaatsing (UHP) of ondertoezichtstelling (OTS).
 8. Roep de vadervijandige Raden voor de Kinderbescherming tot de orde.
 9. Inperking van de macht van Jeugdzorg, beperk het budget van Jeugdzorg.
 10. Géén centrale registratie van “verdachte” ouders.
 11. Geen meldplicht van verdenking van kindermishandeling. Het leidt tot een heksenjacht die het systeem verstopt, die onverzadigbaar is, waarin de echte noodgevallen onopgemerkt blijven en die tot de schijnremedie van meer van hetzelfde leiden.
 12. Handhaaf het medisch beroepsgeheim. Ouders moeten zonder vrees voor vervolging of inmenging medische hulp voor hun kind kunnen inroepen.
 13. Hervorming scheidingsrecht:
 • Het belang van het kind schiet zijn doel voorbij. Stel vrede tussen de ouders centraal.
 • Echtscheiding moet een ordemaatregel zijn op basis van agendakwesties. Niet een inquisitoire kinderbeschermingsmaatregel.
 • Elimineer de Raad voor de Kinderbescherming uit het scheidingsrecht.
 • Waarborg het ouder-kind-contact vanaf dag 1 van de scheiding.
 • De besloten rechtspraak in het familierecht corrumpeert het Recht. De Rechtsstaat vereist transparantie, openbaarheid en het afleggen van rekenschap. Zij verdraagt geen besloten processen, ook niet in het familierecht.
 • Gelijkwaardigheid: Géén hoofdverblijf maar gelijk verdeeld co-ouderschap als uitgangspunt, grote terughoudendheid bij afwijking en alleen op zakelijke gronden.
 • Gezamenlijk gezag moet méér zijn dan een cosmetische formaliteit.
 • Wie om privé-redenen wil afwijken van een ouderschapsplan (bijvoorbeeld bij verhuizing) draagt zelf de consequenties.
 • Wie zegt dat samenwerking met de andere ouder onmogelijk is kan niet de ander doen ontzetten uit, maar slechts zichzelf laten ontheffen van het ouderschap.
 • Rechtszekerheid: onttrekking van het kind aan het door de rechter vastgestelde zorgplan moet worden voorkomen en zonodig bestreden met de bestaande middelen die nu bij voorlopige voorzieningen van rechtswege paraat (= zonder aparte rechterlijke tussenkomst) beschikbaar zijn: sterke arm resp. opsporings- en dwangmiddelen van strafvordering. Die middelen hebben hun doelmatigheid (preventieve werking) bewezen.
 • Rechtsgelijkheid vereist dat de dreigende of feitelijke toepassing van die middelen even stringent tegen vaders als tegen moeders is gericht.
 • Géén bijzonder curator in het echtscheidingsrecht.
 • Géén terugcodificatie van contraire jurisprudentie (“hoofdverblijf” in de plaats van de afgeschafte één-ouder-voogdij, “klem of verloren”-jurisprudentie in plaats van haalbaarheidsverbod).
 • Stop met het als wetgever met de rug naar ouders toe te gaan staan bij wetgeving.
 • Verbeter het wetsontwerp 30.145 op de bovengenoemde punten of breng een scheiding aan in de huidige uiterst ongelukkige gecombineerde kamerbehandeling van de onderdelen (a) “administratieve scheiding” en (b) “voortgezet ouderschap na scheiding” in het wetsontwerp 30.145 én zet de behandeling van het onderdeel (b) “voortgezet ouderschap na scheiding” uit wetsontwerp 30.145 tijdelijk stop in afwachting van de resultaten van een eerst te houden consultatieprocedure en hoorzittingen waarbij ook ouders en deskundigen gehoord worden in het wetgevingsproces.
 • Verbeter de publieksvoorlichting en organiseer publiekscampagnes over de juridische regeling van het vaderschap, het belang van het vaderschap en het gedeeld co-ouderschap na scheiding, de gevolgen van scheiding voor kinderen en het oudervervreemdingssyndroom (Parental Alienation Syndrome, PAS).
 • Faciliteer hereniging van verloren ouders en kinderen (bv. door middel van een internettrefpunt).

Is getekend in alfabetische volgorde, 4 juni 2007:
 • Stichting Dwaze Vaders (DV), Leo Bevaert
 • Fathers 4 Justice (F4J): Andrew Work, internationaal coördinator, Marijke de Both, coördinator Purple Hearts, Dennis Grippeling, regiocoördinator Nederland-Midden
 • Stichting Kind en Omgangsrecht (KO): drs Pieter A.N. Tromp, voorzitter, Ing Paul Bastianen, bestuurslid, Melchior Tijssen
 • Stichting Kinderen - Ouders – Grootouders (KOG): drs Truus P. Barendse, bestuurslid
 • Stichting Ouders Zonder Omgang (OZO): A. Ross, mede-voorzitter, dr Th.M. Nieuwenhuizen, mede-voorzitter, drs R. IJ. Bijl, bestuurslid
 • Ouderverstoting.nl: Ing. Erik C. van der Waal, Interim Manager
 • Rob van Altena, juridisch publicist
 • Jan van Baelen, Family-4-Justice België
 • Joep Zander, pedagoog en schrijver
 • Stichting Sheherazade: Amina El Boukamiri
 • Wouter Hanhart, arts
 • Wim Orbons, gezondheidseconoom
 • Mr Ir Peter J.A. Prinsen, oud-advocaat (eindredactie manifest)


Bijlagen:

 • Bijlage 1 - Internationale verklaring van Langeac
 • Bijlage 2Oproep aan de Tweede Kamer, Amersfoort, 21 april 2007 (Gezamenlijke oproep van de oudergroeperingen aan de Tweede Kamer inzake wetsontwerp 30 145)
 • Bijlage 3Peter Prinsen: Naar een rechtspsychologische grondslag voor het scheidingsrecht
 • Bijlage 4 - René Diekstra, Belangrijke vaders, Staatscourant 31 oktober 2006 (Adviseur René Diekstra benadrukt in Staatscourant het belang van meer vaderbetrokkenheid bij het jeugdbeleid)
 • Bijlage 5Wim Orbons, Mannen agressief? Kijk ook eens naar vrouwen. NRC Handelsblad 14 april 2006 (Opinieartikel in de NRC van 14 april 2007 van Wim Orbons over de anti-vadercampagnes van de overheid en SIRE)


VADERTOP (m/v/grootouders) - 10 mei 2007
http://vadertop.blogspot.com/Voetnoten:

[1] De Amsterdamse Vadertop (m/v/grootouders) werd op 10 mei 2007 georganiseerd door het Vader Kennis Centrum i.s.m. Stichting Kind en Omgangsrecht, Fathers-4-Justice Nederland, Stichting Dwaze Vaders, Stichting Ouders Zonder Omgang, Stichting Kinderen - Ouders - Grootouders, MSN-groep Gescheiden Vaders Nederland, Papa.nl.nu, Stichting Sheherazade, Ouderverstoting.nl en Peter Prinsen.
[2] J. Cohen, Cleveringa-lezing 2002
[3] Op 5 december 2007 werd Job Cohen in de World Mayor Award internetverkiezing uitgeroepen tot de nummer 2 op de lijst van de beste burgemeesters ter wereld
[4] “Pappa’s houden meer van je dan wie ook”. Brieven van kinderen. Lannoo, Tielt en Amsterdam 1980
[5] Campagne 2002 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Mannen worden er beter van, en vrouwen ook
[6] Publiekscampagne 2007 Ministerie van V.W.S. “Nu is het genoeg”
[7] Postbus 51: “Hoe vraag ik een echtscheiding aan”
[8] Zie bijlage 4: René Diekstra, Belangrijke vaders, Staatscourant 31 oktober 2006
[9] Van IJzendoorn c.s., Kindermishandeling in Nederland anno 2005, Leiden Attachment Research Program, WODC 2007
[10] Lamers-Winkelman c.s., VU, Scholieren over mishandeling, januari 2007, Vragenlijst
[11] Zie bijlage 5: Wim Orbons, Mannen agressief? Kijk ook eens naar vrouwen. NRC Handelsblad 14 april 2006
[12] Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind
[13] Interview met Ger Groot, docent wijsgerige antropologie van de Erasmus Universiteit en medewerker van NRC: 'Ouders die de beste vrienden van hun kinderen zijn - dat werkt alleen maar contraproductief’, Filosofie Magazine, Johan van de Werken, nummer 5, jaargang 2007
[14] Wetsontwerp bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding, Kamerstuk 30 145
[15] Zie bijlage 3: Peter Prinsen. Naar een rechtspsychologische grondslag voor het scheidingsrecht
[16] Bas Heijne, Waar komt dat onuitroeibare geloof in de vrouw als beter mens toch vandaan? Het is net zo idioot als het geloof in de vrouw als minderwaardig wezen. NRC Handelsblad 4 december 2004
[17] Zie bijlage 2: Oproep aan de Tweede Kamer, Amersfoort, 21 april 2007
[18] Zie bijlage 1: Internationale Verklaring van Langeac

zondag 17 juni 2007

Vaderdag - Vanmiddag om 14.00 uur op de Brink 12 in Deventer
AANKONDIGING !!! LANDELIJK VADERDAG EVENT OP ZONDAG 17 JUNI – OM 14.00 UUR – OP DE BRINK IN DEVENTER

AANLEIDING:

1. Vaderdag 2007

2. Het door de Deventer SP-afdeling genomen initiatief voor het SP-verkiezingsprogramma heeft afgelopen week geleid tot een in de Tweede Kamer aangenomen amendement tot wetswijziging in het scheidingsrecht gebaseerd op gelijkwaardig ouderschap en gedeelde zorg na scheiding

WAT

In verband met Vaderdag nodigen we u uit om op zondag 17 juni 2007 van 14.00 – 17.00 uur op de Brink 12 (voor het Kantongerecht) in Deventer samen met ons en met de SP-afdeling Deventer op eigen ingetogen en gepaste wijze Vaderdag te vieren.

 • We laten 200 ballonnen op voor de 560.000 Nederlandse scheidingskinderen die deze Vaderdag weer niet met hun vader kunnen doorbrengen..
 • We staan stil bij het door de SP-afdeling Deventer ingediende wijzigingsvoorstel op het SP Verkiezingsprogramma 2006, dat afgelopen dinsdag 12 juni 2007 in de Tweede kamer heeft geleid tot het aangenomen Amendement 26 op de invoering van het gelijkwaardig ouderschap en gedeelde zorg door beide ouders na de scheiding van het Tweede Kamerlid Jan de Wit (SP).
 • En vooraanstaande representanten uit de oudergroeperingen geven een analyse van de wetswijzigingen die zojuist door de Tweede Kamer zijn aangenomen rond het scheidingsrecht en zijn ook beschikbaar voor commentaar. De sfeer is gemoedelijk en ontspannen.

U vindt de Brink in Deventer vlakbij het station

op het groene vlaggetje


Zie voor meer informatie over het Vaderdag Event in Deventer en de wetswijziging naar gelijkwaardig ouderschap ook:

WIE

Gescheiden vaders en moeders en hun groeperingen en vertegenwoordigers zoals Fathers-4-Justice, Familie-4-Justice België, Stichting Kind en Omgangsrecht en Vader Kennis Centrum, Papa.nl.nu, Joep Zander, de SP-afdeling Deventer, oud-advocaat Peter Prinsen etc.

Inlichtingen:

donderdag 14 juni 2007

Tweede Kamer kiest voor gelijkwaardig ouderschap na scheiding

Tijdens de stemmingen op dinsdagmiddag 12 juni 2007 om 16.00 uur in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel 30145 (Bevordering Voortgezet Oudershap na Scheiding) werd het Gewijzigd Amendement 26 van het kamerlid Jan de Wit (SP) op het gelijkwaardig ouderschap zojuist aangenomen.

Daarmee kiest de Tweede Kamer naar Belgisch en Frans voorbeeld nu ook voor gedeelde zorg en opvoeding van scheidingskinderen door beide ouders in plaats van de huidige praktijk van eenouderzorg na scheiding.Klik op de pijl in het plaatje boven voor een videoverslag door het Vader Kennis Centrum i.s.m. 4BF.

Stemmingsuitslag gelijkwaardig ouderschap na scheiding:

De voorzitter van de Tweede Kamer: "In stemming komt het gewijzigde amendement-De Wit (stuk nr. 26).

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-De Wit (stuk nr. 26), wordt zonder stemming aangenomen."


Vóór het amendement 26 op gelijkwaardig ouderschap na scheiding stemden:
 1. Socialistische Partij (SP)
 2. Democraten 66 (D66)
 3. GroenLinks (GL)
 4. Partij van de Dieren (PvdD)
 5. Christen Democratisch Appel (CDA)
 6. Partij voor de Vrijheid (PVV)
 7. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Hulde voor deze zeven partijen en voor de SP als de initiatiefnemer tot dit amendement. Daarbij ben ik aangenaam verrast door de vóór stemmen van CDA en SGP. Bijzonder veel waardering daarvoor.


Tegen gelijkwaardig ouderschap na scheiding stemden:

 1. PvdA (Samira Bouchibti)
 2. ChristenUnie (Ed Anker, André Rouvoet)
 3. VVD (Fred Teeven)
Drie genoemde partijen en hun woordvoerders laten zich hier goed kennen door tegen gelijkwaardigheid van beide ouders na een scheiding en tegen gedeelde zorg en opvoeding van de kinderen door beide ouders te stemmen.


De volledige tekst van het door de Tweede Kamer aangenomen Gewijzigd Amendement 26 van kamerlid Jan de Wit (SP) op het gelijkwaardig ouderschap luidt:

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2006-2007
30 145

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)Nr. 26

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE WIT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11


Ontvangen 12 juni 2007
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel G vervangen door:

G

Aan artikel 247 worden drie leden toegevoegd, luidende:

3. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen.

4. Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, na het beëindigen van het geregistreerd partnerschap, of na het beëindigen van de samenleving indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

5. Ouders kunnen ter uitvoering van het vierde lid in een overeenkomst of ouderschapsplan rekening houden met praktische belemmeringen die ontstaan in verband met de ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, het beëindigen van het geregistreerd partnerschap, of het beëindigen van de samenleving indien een aantekening als bedoeld in artikel 252, eerste lid, is geplaatst, echter uitsluitend voor zover en zolang de desbetreffende belemmeringen bestaan.

Toelichting

Het is in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders en ook verzorgd wordt door beide ouders. In het wetsvoorstel worden twee normen ontwikkeld; de ene ouder is verplicht de ontwikkeling van de band van het kind met de andere ouder te bevorderen, de ouder zonder gezag heeft ook de plicht omgang te hebben met zijn kind. Het wetsvoorstel is hierin niet duidelijk genoeg.

Gelijke rechten en plichten voor beide ouders is de basis om beide ouders onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid te laten dragen. Beide ouders hebben het recht en de plicht om gelijkwaardig aan de opvoeding deel te nemen. Ouderschap is uitsluitend gebaseerd op de relatie kind-ouder, niet op de relatie tussen ouders onderling. De continuering van de opvoedingsrelatie tussen kind en beide ouders is in het belang van het kind. Gelijkwaardig ouderschap en een opvoedingsplicht dienen ook na een echtscheiding, een geregistreerd partnerschap of een periode van samenleven centraal te blijven staan.

Om expliciet duidelijk te maken dat beide ouders gelijke rechten en plichten hebben wordt gelijkwaardig ouderschap de norm. In de wet wordt opgenomen dat het kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Deze wettelijke basis voor gelijkwaardig ouderschap geeft ouders een uitgangspositie om gezamenlijk tot een bij hun situatie passende oplossing te komen.

De Wit

dinsdag 5 juni 2007

Oproep aan Tweede Kamer tot hoorzitting inzake wetsvoorstel 30 145 (Bevordering voortgezet ouderschap na scheiding)

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. woordvoerders wetsvoorstel 30 145
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Van: Vader Kennis Centrum (VKC) namens gezamenlijke oudergroeperingen

Betreft: Hoorzitting, Aanbieding Manifest

Utrecht, 5 juni 2007

Geachte leden van de Tweede kamer,

Hierbij bieden wij u aan het manifest inzake het jeugd-, gezins- en familierechtbeleid van samenwerkende oudergroeperingen bijeen op de Vadertop (m/v/grootouders) van 10 mei 2007 in Amsterdam. Op de vadertop hebben de ouders onder andere hun ernstige bezwaren uitgesproken over wetsvoorstel 30.145 en zij richten zich met de volgende oproep tot de Tweede Kamer:

Splits Wetsontwerp 30 145
Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.


De opsteller van bovengenoemd wetsontwerp heeft twee niet-verknochte onderwerpen in één wetsvoorstel willen regelen:
1. Bevordering voortgezet ouderschap
2. Zorgvuldige scheiding (Blokkering van de sluiproute die bekend staat als de “flitsscheiding”, neerkomend op notariële omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en vervolgens ontbinding van dat geregistreerd partnerschap).

Uit het oogpunt van wetgevingstechniek is het combineren van twee niet verknochte onderwerpen riskant en daarom ongewenst. Immers, het ene onderwerp deelt noodzakelijkerwijs het lot van het andere onderwerp, terwijl dat politiek wel eens minder gevoelig, ja zelfs tegenovergesteld zou kunnen liggen. (Vergelijk de parlementaire geschiedenis van wetsontwerp 15 638).

Onderwerp 2, blokkering van de flitsscheiding.
Dit onderwerp ligt bij de politiek gevoelig, terwijl het bij het publiek nauwelijks een principestrijd oplevert.

Onderwerp 1, bevordering voortgezet ouderschap
Dit onderwerp kan bij politiek en publiek qua pretentie (bevordering van het voortgezet ouderschap) weliswaar rekenen op instemming, doch stuit qua uitwerking op heftige meningsverschillen, die absoluut niet zijn uitgekristalliseerd. Het ontwerp is het resultaat van de gevestigde lobbies. De wetgever is met de rug naar de ouders blijven staan.

Onder de ouders zijn zinvolle gedachten ontwikkeld als oplossing van de problematiek die al meer dan dertig jaar als onoplosbaar wordt ervaren.

Hoorzitting
Ouders doen een klemmend beroep op de Tweede Kamer om de behandeling van dit onderwerp aan te houden ten behoeve van een hoorzitting. Wetsontwerp 30 135 zou gesplitst moeten worden.

Namens de samenwerkende oudergroeperingen,

Hoogachtend,

Drs Pieter A.N. Tromp
Vader Kennis Centrum (VKC) van Stichting Kind en Omgangsrecht

Mr Ir P.J.A. Prinsen
Oud- advocaat

Correspondentieadres: Vader Kennis Centrum (VKC) van Stichting Kind en Omgangsrecht
E-mail: vaderkenniscentrum@gmail.com
Website Vadertop: http://vadertop.blogspot.com

Bijlage: Manifest van de Vadertop (m/v/gr) - Samen verder bij zorg en opvoeding

Videoclips van de Vadertop

Vadertop videoclip (1) - 2min46

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 1

Op 10 mei 2007 vond in Amsterdam de eerste Nederlandse Vadertop (m/v/grootouders) plaats. 90 ouders en grootouders kwamen naar Amsterdam om eraan deel te nemen.

Peter Tromp van het Vader Kennis Centrum, initiatiefnemer tot de Vadertop, vertelt hoe de Vadertop mede op verzoek van mevrouw Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid en woordvoerder jeugd, gezin en familierecht voor de PvdA, werd georganiseerd. De Vadertop werd door het Vader Kennis Centrum georganiseerd i.s.m. Stichting Kind en Omgangsrecht, Fathers-4-Justice TM Nederland, Stichting Dwaze Vaders, Stichting Ouders Zonder Omgang, Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders, Gescheiden Vaders Nederland, Stichting Sheherazade Ouderverstoting NL, Papa.nl.nu en onafhankelijke oudervertegenwoordigers.

Mevrouw Samira Bouchibti heeft na een korte inleiding op de Vadertop ook de gesprekken en discussies met de aanwezige ouders en grootouders in de zaal, met het ouderforum en met het deskundigenforum geleid. De gesprekken en discussies op de vadertop verliepen daarbij soms zeer intensief. Een van de gekomen vaders vertelde daarbij normaliter niet naar dergelijke bijeenkomsten toe te willen gaan, maar nu toch het gevoel te hebben gehad dat hij hier wel naartoe moest komen.

Een belangrijke conclusie van de vadertop was dat het nu liggende wetsvoorstel in de Tweede Kamer op het voortgezet ouderschap na scheiding (wetsvoorstel 30 145) onvoldoende waarborgen biedt om beide ouders betrokken te houden bij de zorg voor de kinderen na de scheiding. Op de vadertop werd dat door Lauk Woltring, een van de aanwezige deskundigen, aldus verwoord: "Je moet er voor zorgen dat er weer een premie gesteld wordt op het samenwerken tussen de ouders en niet zoals nu dat er in feite een premie gesteld is op het onderhouden en uitleven van de onderlinge verschillen en conflicten tussen de ouders."


Vadertop videoclip (2) - 5min03

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 2

Annemiek Bevaart (Stichting Dwaze Vaders) –
Tijdens het Ouderforum van de op 10 mei 2007 in Amsterdam gehouden Vadertop vertelt Annemiek Bevaart van Stichting Dwaze Vaders - vanuit 20 jaar ervaring met ondersteuning van en advisering aan ouders en kinderen in gebroken gezinssituaties na scheiding - aan Samira Bouchibti, gespreksleider van het ouderforum en Tweede Kamerlid voor de PvdA, hoe dit probleem door de Haagse politiek zelf geschapen is en hoe en waarom het anders moet. De Haagse politiek dient bij scheidingen weer de vrede en het respect tussen de ouders centraal te plaatsen en daarbij hoort dat het omgangsrecht tussen ouder en kind net als nu ook het gezag tussen ouder en kind met het strafrecht beschermd wordt. Zij begrijpt niet waarom Den Haag het probleem in stand blijft houden en wijst op de droeve en onherstelbare gevolgen daarvan voor de vele kinderen die het betreft.


Vadertop videoclip (3) - Handhaving (a) - Father Summit, Amsterdam – 1min59

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 3

Vadertop videoclip (4) - Handhaving (b) - Father Summit, Amsterdam - 2min35

Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van videoclip 4

Clips 3 en 4 - Tijdens de op 10 mei 2007 in Amsterdam gehouden Vadertop vertellen vaders, waaronder een vader die zelf ook politieman is, aan Samira Bouchibti, Tweede Kamerlid voor de Pvda, uit hun eigen ervaringen over de gender discriminatie van vaders door politie en openbaar ministerie bij de aangifte en vervolging van onttrekking door moeders van de kinderen aan de zorg en het contact met hun vader en de geheel ontbrekende rechtshandhaving en rechtsbescherming voor de getroffen ouderschapsregelingen van kinderen met hun vader. Twee clipjes over dit onderwerp, maar er volgen er nog meer, die in de maak zijn.

--------------------------------------
- Initiatief Vadertop: Vader Kennis Centrum
- Samenstelling videoclips i.s.m. For Broken Families

Vadertop (m/v/grootouders) - 10 mei 2007
De Amsterdamse Vadertop (m/v/grootouders) werd op 10 mei 2007 georganiseerd door het Vader Kennis Centrum i.s.m. Stichting Kind en Omgangsrecht, Fathers-4-Justice Nederland, Stichting Dwaze Vaders, Stichting Ouders Zonder Omgang, Stichting Kinderen - Ouders - Grootouders, MSN-groep Gescheiden Vaders Nederland, Papa.nl.nu, Stichting Sheherazade, Ouderverstoting.nl en Peter Prinsen.

Voor meer informatie zie: Vadertop (m/v/grootouders) - 10 mei 2007

Verslag van de Vadertop

Verslag Vadertop 10 mei 2007

Verslaglegging door Jan Wijsman en Bas van ’t Hof; 10 mei 2007

Opening

De heer Tromp opent om 18:45 de avond. Hij heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw Bouchibti, woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid en familierecht van de PvdA, sinds november 2006 lid van de tweede kamer.

1,1 miljoen kinderen zijn betrokken bij scheiding. Hiervan heeft 50% geen contact meer met een van de ouders en/of grootouder(s). De jeugdzorg is nog steeds een vrouwenbastion. 99% van de werkzamen in de kinderopvang is vrouw. In het basisonderwijs is ca. 85% van het personeel vrouw.

De kinderbescherming heeft vorige week gerapporteerd dat het met kinderen van gescheiden ouders minder gaat op school en in het leggen van relaties, alsook voor wat betreft de geestelijk-emotionele ontwikkeling. De gevolgen van scheiding voor kinderen zijn enorm.

Alle vertegenwoordigers van ouder-, grootouder- en kindorganisaties zijn vanavond bij elkaar gekomen om over dit onderwerp te spreken.

Het betreft hier mevrouw Bevaart (Dwaze Vaders), de heer van der Waal (Ouderverstoting), de heer Bijl (Ouders zonder omgang), de heer Bastianen (Kind en Omgangsrecht), Andrew Work (Fathers-4-Justice), de heer Verdiesen (Gescheiden Vaders Nederland) en mevrouw Barendse (Kinderen-Ouders-Grootouders).

De aangezochte gespreksleider voor de beide forums van deze Vadertop heeft door familie-omstandigheden helaas verstek moeten laten gaan. Mevrouw Bouchibti heeft echter spontaan aangeboden de gespreksleiding voor de beide forums dan vervangend te willen verzorgen, gezien het belang dat zij hecht aan het doorgaan van deze vadertop. Waarvoor dank.

Ouderforum

Mevrouw Barendse geeft aan dat een minister voor Jeugd en Gezin wel hoop geeft. Dit is echter nog geen reden om te juichen. Slechter dan het nu gaat kan niet. Het is een vooroordeel dat alles goed is geregeld. Veel zaken zijn goed geregeld, zoals b.v. belastingen etc. Van het recht op omgang is echter niets terechtgekomen. 1 op de 5 kinderen raken hun vader kwijt.

De heer Work geeft aan dat wat er bereikt is, is dat de grootte van de problematiek bekend is. Het betreft hier geen tiental kinderen, doch een op de vijf kinderen.

De heer van der Waal geeft aan dat zijn website Ouderverstoting NL sinds augustus 2003 bestaat. Hierop staat de problematiek beschreven. Wat maak je mee als een rechtbank zegt geen omgang, wat als een ouder de omgang blokkeert. Je wordt gedwongen te vechten, tegen de rechtbank. Dit geldt ook voor grootouders. Wat doen we er aan in Nederland. Het betreft 110.000 scheidingen en 60.000 kinderen per jaar. Er zijn tegenstrijdige belangen. Er is zo wie zo al een conflict, maar door het systeem wordt het conflict erger. Het duurt bij de rechtbank vaak een half jaar voordat er een beslissing wordt genomen. Het kind vervreemd totaal van de niet verzorgende ouder, meestal de vader. 25% van de kinderen verliest het contact met de vader. Het betreft tussen de 600.000 en 700.000 vaders in Nederland. Het gaat hier om een groot maatschappelijk probleem.

De heer Bijl geeft aan dat hij meestal vaders spreekt, soms moeders. Zijn organisatie houdt zich bezig met de aantasting van de omgang, het recht om je kinderen te zien. Door de raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank en jeugdzorg worden problemen eerder groter dan opgelost.

De heer Bastianen geeft aan dat de Stichting Kind en Omgangsrecht sinds 1985 bestaat. Hij geeft aan dat de manier om je kind snel kwijt te raken een scheiding is. Staatsecretaris Kosto wilde indertijd meer structurering van de organisaties. Dit is mislukt. De regering onder Den Uyl had al gevraagd aan prof. Hoefnagels om een onderzoek. In 1999 is er door justitie een congres georganiseerd met diverse belangenorganisaties. Gardner was hier ook bij aanwezig voor uitleg. Sedert die tijd is er echter weinig veranderd.

Mevrouw Bevaart draait al 10 jaar de landelijke telefoondienst van Dwaze Vaders. Zij heeft moeders bezocht die omgang blokkeerden. De Stichting heeft ook 400 moeders aangesloten. Vrouwen worden door hun advocaat voorgelicht. Wil je geen omgang, dan hoeft het niet. Een politiek ideaal is om omgang in vrede te laten verlopen. Voor mij als vrouw betekent het gelijkwaardigheid. Het kan anders als het voortraject anders is.

Het praten met kinderen die uit deze situaties komen is droevig, deze kinderen krijgen nooit meer een normaal leven. Hun problemen worden geschapen. .

Een politiek ideaal is dat er in vrede gescheiden wordt, met respect voor elkaar. Dit kan als het voortraject anders is. Omgang moet in het strafrecht worden opgenomen. Zij heeft veel gesproken met 18/19 jarigen. Het droevige is dat zij nooit meer een normaal leven krijgen. Zowel vaders, moeders als kinderen gaan hier aan kapot. Den Haag doet echter niets.

De heer Verdiesen geeft aan dat er, i.p.v. over omgang te praten, gesproken moet worden over ouderschap. Het is ongelijk als de kinderen voor 2 dagen aan vader worden toegewezen en voor 12 dagen aan moeder. Er wordt oorlog gemaakt over de rug van de kinderen.

Dit is niet te tolereren. Hij heeft alle respect voor vaders die zich in houden. De politiek is medeplichtig aan schending van de mensenrechten (EVRM en IVRK).

Er zou een parlementaire enquête moeten worden gehouden om te kijken hoe groot de schade is die inmiddels is aangericht.

Mevrouw Barendse geeft aan dat het hier een schending van de mensenrechten betreft. Je hebt rechten, maar je krijgt ze niet. De politie in Nederland werkt niet mee. In België neemt de politie wel aangiftes op en doet hier daadwerkelijk iets mee.

De heer van ’t Hoff (zaal) geeft aan dat een vader, na 1 dag zijn kind te hebben weggehouden bij de moeder, werd aangehouden en veroordeeld krachtens art 279 Wetboek van Strafrecht. (ontvoering). Zelf heeft hij drie keer aangifte gedaan tegen zijn ex vrouw die de kinderen, ondanks een door het gerechtshof vastgestelde omgangsregeling, telkens weer aan deze omgangsregeling onttrok. Het openbaar ministerie weigerde echter moeder te vervolgen. In eerste instantie werd hierbij aangegeven dat het feit niet strafbaar was, en later, dat het niet in het belang van de kinderen zou zijn om moeder te vervolgen. Waarom worden vaders wel vervolgd en moeders niet?

I.v.m. deze rechtsongelijkheid heeft de heer Van ’t Hoff drie maal aangifte gedaan tegen kinderrechters ter zake medeplegen van onttrekking van minderjarigen, medeplegen van geestelijke kindermishandeling en discriminatie.

Ondanks het feit dat ook deze aangiften door het openbaar ministerie werden geseponeerd was het gevolg dat de rechters wel meer rekening met je houden als vader.

De heer Ross (zaal) geeft aan dat niet de ex de tegenstander is maar de rechter, de Raad en Jeugdzorg.

De rechterlijke macht wil geen omgang opleggen. Mevrouw Quik-Schuijt, een bekende rechter heeft ooit aangegeven dat kinderen eigenlijk bij moeder horen. Een omgangsregeling heeft geen zin als er strijd is, dit werkt toch niet. Hiermee heeft zij collega rechters een verkeerde spiegel voorgehouden.

De heer Akkerman (zaal) geeft aan dat hij voor het eerst bij zo’n bijeenkomst is. Na 25 jaar heeft de Raad nog steeds dezelfde rol als toen. Toen al werd de onmacht van de rechter bij voorbaat in het raadsrapport verwerkt.

De heer van der Waal vraagt hoe je na 25 jaar weer in contact komt met je 30-jarige kind die nog steeds in een loyaliteitsconflict leeft. De Raad heeft geen enkel respect voor familiebanden zoals beschreven in EVRM.

De boodschap aan de politiek is: haal alle conflictgronden uit de wet. Te beginnen bij de geboorte. Een ongehuwde vader heeft geen rechten, tenzij moeder akkoord is. Vader moet naar het Gemeentehuis voor erkenning van de ongeboren vrucht( met toestemming van moeder) en na de geboorte naar het kantongerecht voor het gezag ( met toestemming van moeder)

Als vader moet je zelfs bij de bevalling geweest zijn, ander kan je geen aangifte doen. En ieder willekeurige andere die bij de geboorte was kan aangifte van de geboorte doen en kan als vader onbekend opgeven, zet dat als vader maar weer eens recht..

Een vader moet zich financieel leeg procederen, terwijl moeder niet meewerkt. Een financiële wijziging is ook op zijn plaats.

De Raad moet niet meer ingeschakeld worden bij omgangsconflicten. De rechter moet omgang regelen, met een sanctie op niet nakomen, dus handhaving.

Mevrouw Barendse geeft aan dat het niets helpt of je veel of weinig doet. Of je gaat het grootschalig gedogen, of je laat rechters rechtspreken en handhaven. De wet moet verandert worden. De deuren van de rechtszaal moeten open zijn. Dan begrijpt Nederland het. Niet verzorgende ouders worden gezien als idioot, het is vast zo’n enge kinderverkrachter. Als zelfs de rechter of de Raad geen omgang wil, zal er vast iets mis zijn. Er is meer transparantie nodig.

De heer Work geeft aan dat openbare rechtszaken de enige manier zijn om onrecht te bestrijden.

De Raad, Jeugdzorg de rechtbank, het betreft een gesloten industrie. De rechter kan alles straffeloos doen. Alles opsplitsten zal een einde van de corruptie brengen.

De heer Verdiesen geeft aan dat De Raad scheiding zou moeten zien als kindermishandeling. Voormalig Tweede Kamerlid Luchtenveld heeft er in Amersfoort voor gezorgd dat beide ouders na echtscheiding een woning wordt toegewezen. Bij 90% van de scheidingen kopen moeders hun kinderen. Alle arbeidsongeschiktheidsgevallen en zelfmoorden zouden moeten worden geregistreerd.

Mevrouw Bevaart geeft aan dat zelfs een dochter van 30 niet kan komen als moeder niet wil. De moeder geeft aan: als je naar je vader gaat mag je niet meer bij mij komen. Het kind is dan beide ouders kwijt. De rust is schijnrust. Kinderen kun je wel degelijk dwingen, ze moeten tenslotte ook eten. Het belangrijkste is de politiek. Waarom is omgang en gezag niet hetzelfde en wordt het niet in het strafrecht opgenomen. Rechters discrimineren niet maar gaan uit van discriminerende rapportages. Het is een schande dat onderzocht moet worden of je wel of geen goede ouder bent.

De heer Bastianen geeft aan dat als je door rood licht rijdt dat je uit je bed gelicht wordt om een bekeuring te innen.Met een proces verbaal inzake omgang wordt echter niets gedaan als het niet nageleefd wordt. Contactherstel blijft gestoei. Er ontstaan veel psychische problemen. Hij verwijst hiervoor naar Gardner en het boek van Joep Zander. Het kost de overheid veel geld. We zitten op een bom met al die kinderen die jaren verstoten blijven van hun niet-verzorgende ouder.

De heer Bijl geeft aan dat de rechtbank stuurloos opereert. De Raad schildert in vaste sjablonen vader af als crimineel. De rechtbank moet een keuze maken. Scheidingszaken zijn een primaire taak geworden van de Raad. Tijdens het huwelijk is de Raad er niet, daarna des te meer.

Deskundigenforum

De heer Hanssen, de heer Prinsen, de heer Woltring, de heer de Man, de heer Zander en de heer Tromp.

De heer Zander reageert op het wetsartikelen inzake de “erkenning” en de aanvraag van gezamenlijk gezag over kinderen bij ongehuwde ouders. Hierin staan discriminerende aspecten naar vader. Zowel bij de erkenning in het gemeentehuis als de intekening van gezamenlijk gezag in het gezagsregister bij het kantongerecht voor het regelen van het gezag is 2x schriftelijke toestemming van moeder nodig. Het kind heeft een biologische vader en moeder. Tegenwoordig is dit eenvoudig vast te stellen met een DNA-test. Je bent als vader zo al een 2e rangs ouder. Dit is een van de meest discriminerende bepalingen.

De heer Woltring geeft aan dat er aan de zijde van vader te weinig geregeld is , maar dat er ook gelijkwaardigheid in de verantwoordelijkheid moet zijn. Zowel vader als moeder zijn verantwoordelijk voor de gehele opvoeding. Vrouwen hebben oude rechten behouden. We doen erg progressief, verklaren iets, maar voeren het niet uit. Dit geeft een scheve ontwikkeling bij 1 ouder. Hierbij is co-ouderschap beter dan een weekendregeling.

De heer Hanssen geeft aan dat er alleen bij twijfel een DNA-test ingezet moet worden. De kosten hiervan zijn namelijk hoog, Euro 900,--.

Meer betrokkenheid van mannen bij opvoeding en zorg over de kinderen. Misschien een beloning zetten op het aantrekken van mannelijke leerkrachten.

De heer Prinsen geeft aan dat er selectieve rechtspleging is. Je moet bij de bevaling zijn om aangifte te kunnen doen. Er is een Haags ontvoeringsverdrag, echter overheden doen niets. De Hoge Raad heeft in 2005 nog een uitspraak gedaan. Er is sprake van onttrekking, er moet vervolgd worden. Als moeder aan de bel trekt, komt de politie direct in actie. Als vader dit doet, gebeurt er niets.

De heer Woltring geeft aan dat er een groot belang is zowel voor vader als moeder.

Veel moeders vragen hoe ze jongens moeten opvoeden. Door hulpverleners worden de problemen gezien, maar er gebeurt niets. Jongens die afgesneden worden van hun vader lopen een groot deel van hun ontwikkeling mis.

De heer de Man geeft aan dat in België een verblijfsregeling belangrijker is dan een omgangsregeling. Insteek is gelijkmatige verdeling van de verblijfsplaats. 50%-50%. Dit is beter dan de eens in de14-dagen regeling in Nederland. Zolang er geen overeenstemming is over de omgang zou een 50%-50% verdeling moeten komen. Er zou meer erkenning moeten komen van vader bij de opvoeding van de kinderen. Er moeten gelijke rechten zijn voor moeders en vaders vanaf de geboorte.

Er zouden bonussen moeten komen voor aannemen van mannen in het onderwijs en op kinderdagverblijven.

De heer Prinsen geeft aan dat echtscheiding een orde maatregel is. Hiervoor is rechtszekerheid nodig. Hierbij is geen Raad nodig. Kinderen moeten evenveel bij hun vader als moeder kunnen wonen, tenzij anders overeengekomen. Alleen op zakelijk gronden mag de rechter anders beslissen. Bijvoorbeeld als een van beiden verhuisd is, waardoor de kinderen naar een andere school zouden moeten. Dan verliest de verhuizende ouder zijn recht.

De heer de Man geeft aan dat kinderen lijden als ouders conflicten blijven houden. Oorlog is altijd slecht. Het ontbreken van kennis zorgt voor slechte scheidings- en omgangsregelingen. Er dient een verplichte bijscholing van rechters en advocatuur te komen..

Iedere nieuwe regeling zou de insteek moeten hebben om een premie te zetten op samenwerking tussen ouders en niet op tegenwerking. Ouders die niet samen kunnen werken moeten volgens een paradoxale aanpak worden aangepakt. Hierbij wordt het kind toevertrouwt aan de ouder die het beste contact met de andere ouder kan bewerkstelligen.

De heer de Man geeft aan dat er geholpen moet worden met het tot stand brengen van overeenkomsten en niet geholpen moet worden met conflicten. Er zou een verplicht vormingsprogramma moeten komen, zodat kinderen zo min mogelijk lijden. Kinderen moeten met andere echtscheidingskinderen kunnen praten om hun gevoelens te kunnen uiten.

De heer Woltering geeft aan dat er bij het publiek veelal niet bekend is wat er speelt. Het is belangrijk de koppen bij elkaar te steken. Verbanden moeten duidelijk worden. De media zijn ook interessant. Er moet draagvlak worden gezocht.

De heer Tromp geeft aan dat er in de politiek en in de Tweede Kamer een andere en meer open en transparante werkwijze zou moeten worden gevolgd dan nu het geval is in de voorbereidende fase van wetgevingsprocessen inzake familierecht. Er zou bijvoorbeeld net zoals bijvoorbeeld in het Belgische federale parlement gebeurt hoorzittingen moeten worden belegd door de vaste tweede kamercommissie voor justitie die de wetgeving in het familierecht voorbereidt. Nu wordt wetgeving in de Nederlandse Tweede Kamer door de politiek teveel in achterkamertjes en onderlinge onderonsjes geregeld. Middels hoorzittingen bij de start van het wetgevingswerk waar maatschappelijke groeperingen en deskundigen worden gehoord zou de problematiek en mogelijke oplossingen steeds eerst goed in kaart gebracht moeten worden. Dat gebeurt in Nederland niet en wordt zelfs afgehouden getuige ondermeer de recente afwijzing van het verzoek van een van de leden zelf van de vaste kamercommissie voor justitie tot het houden van een hoorzitting over wetsvoorstel 30145 over de regeling van het voortgezet ouderschap na scheiding. In andere landen (België, VS, UK) werkt de wetgever heel anders en houd wel hoorzittingen waarvan ook verslag gemaakt wordt.

De heer Prinsen geeft aan dat de belangen van het kind gediend zijn als ouders in vrede kunnen blijven leven. Dit kan alleen als voorkomen wordt dat er oorlog wordt uitgelokt door het systeem.

Reacties uit de zaal:

De heer Bastianen wijst erop dat ouderverenigingen nu al 30 jaar bezig zijn om deze problemen bij de politiek aan de orde stellen. Maar er is steeds bij de politiek geen aandacht voor deze problemen.

Yves Pessy verteld de zaal over zijn initiatief Ko-ouder Klopt. Hij is van mening dat het belang van kind beter gedefinieerd moet worden. Nu is het belang open en voor elke uitleg vatbaar. Hij heeft dat

Mevrouw Bevaart verwijst voor het belang van het kind naar het artikel van de heer Prinsen.

Het belang van het kind is een onzinregeling die strijd uitlokkend is. Deze moet afgeschaft worden. Jong volwassenen zonder omgang kunnen het beste aangeven wat hun belang was.

Er zou een parlementair onderzoek moeten komen. Dit is de boodschap aan de politiek.

De heer Tromp geeft aan dat er in Nederland nu bijna geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek meer mogelijk is, waarom is dat er niet. Er is daardoor geen open oor meer voor maatschappelijke problemen vanuit het perspectief van de burgers.

Al het onderzoek dat er nu is komt uit de keten zelf en is gekleurd. Dat onderzoek is nu ambtelijk helemaal dichtgetimmerd middels financiële opdrachtsturing, met topzware ambtelijke stuur- en begeleidingscommissies en met dichtgetimmerde vraagstellingen etc.

Er zijn meer ambtenaren en uren betrokken bij de sturing en begeleiding van onderzoek dan dat er onderzoekers voor het te verrichten onderzoek zelf beschikbaar zijn. Er moet weer onafhankelijk onderzoek komen naar kindermishandeling, scheiding, gedeeld ouderschap en omgang. Aan het huidige gemanipuleerde onderzoek heeft niemand iets, men kan er niets van verwachten.

De heer Zander geeft aan dat het probleem urgent is. Vaders worden uitgeschakeld door politici en van hun kinderen afgenomen. In Nederland gebeuren dingen die we in andere landen niet zouden accepteren.

De heer Prinsen wil de politiek een boodschap meegeven om een regeringscommissaris te benoemen voor omgangsrecht en ouderschapzaken met een van de aanwezigen.

De heer de Man geeft aan dat er al meer dan 100 onderzoeken zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen die contact hebben met beide ouders in het voordeel zijn van de kinderen wiens contact met een van de ouders is verbroken. Het belang van het kind objectiveren. Alleen een consequent handhavingsluik zoals in België werkt preventief en curatief.

De heer de Man overhandigde vervolgens aan mevrouw Samira Bouchibti het Nederlandse wetsvoorstel waarin de door hem voorgestelde verbeteringen zijn aangegeven.

Afsluiting

Mevrouw Samira Bouchibti geeft aan dat ze tijdens de vele discussieavonden die ze heeft bijgewoond ze veel problematieken de revue heeft zien passeren maar dat deze avond, met name gelet op de problematiek die naar voren is gekomen, nog tot in haar pensioen tot haar verbeelding zal blijven spreken.

Ze geeft aan dat ze in haar eentje niet in staat is om de wereld te veranderen en dat ze, hoe spijtig ook, niet in staat is om ieder dossier van de aanwezigen afzonderlijk te behandelen.

Ze is echter dusdanig onder de indruk van de naar voren gebrachte problematiek dat ze de toezegging doet om met deze problematiek verder te gaan en daar waar het in haar mogelijkheden ligt, veranderingen teweeg te zullen brengen.

Tot slot wordt door Peter Tromp benadrukt hoe groot het belang is van het samen optrekken als ouderorganisaties. Hij geeft aan dat er zeker een vervolg komt op deze eerste gezamenlijke bijeenkomst. Vervolgens richt hij een dankwoord aan alle aanwezigen, maar met name aan mevrouw Samira Bouchibti die het belang van deze bijeenkomst heeft ingezien en in haar drukke agenda tijd hiervoor heeft willen vrijmaken.

Na nog enige afrondende gesprekken tussen de aanwezigen wordt de avond omstreeks 22.30 uur afgesloten.

Eerste impressie van een succesvolle vadertop (video-impressie en eerste foto's)

Op donderdagavond 10 mei 2007 vond in Amsterdam in de Van Eesterenzaal de eerste Vadertop (m/v/grootouders) plaats. Ca. 90 ouders en grootouders kwamen naar Amsterdam om eraan deel te nemen. De vadertop was bijzonder geslaagd te noemen.


Druk op de pijl in de afbeelding voor het afspelen van de video
De gesprekken en discussies op de vadertop verliepen daarbij soms zeer intensief. Een van de gekomen vaders vertelde daarbij normaliter niet naar dergelijke bijeenkomsten toe te willen gaan, maar nu toch het gevoel te hebben gehad dat hij hier wel naartoe moest komen.
Mv. Bouchibti, Tweede Kamerlid en woordvoerder jeugd, gezin en familierecht voor de PvdA, heeft - nadat de beoogd gespreksleider voor de Vadertop door familieomstandigheden verhinderd bleek - daarbij spontaan aangeboden om na haar inleiding op de avond ook de gesprekken en discussies met de aanwezige ouders en grootouders in de zaal, met het ouderforum en met het deskundigenforum te leiden. Dat heeft zij op betrokken en meer dan voortreffelijke wijze gedaan.Belangrijke conclusie:
Een belangrijke conclusie van de vadertop was dat het nu liggende wetsvoorstel in de Tweede Kamer op het voortgezet ouderschap na scheiding onvoldoende waarborgen biedt om beide ouders betrokken te houden bij de zorg voor de kinderen na de scheiding.

Op de vadertop werd dat door Lauk Woltring, een van de aanwezige deskundigen, aldus verwoord: "Je moet er voor zorgen dat er weer een premie gesteld wordt op het samenwerken tussen de ouders en niet zoals nu dat er in feite een premie gesteld is op het onderhouden en uitleven van de onderlinge verschillen en conflicten tussen de ouders."Hierbij alvast de eerste foto's van de Vadertop (m/v/grootouders). Zodra het verslag van de avond - dat verzorgd wordt door Jan Wijsman - beschikbaar komt , wordt dat ook op deze website geplaatst en begin volgende week volgt ook de uitgebreidere fotorapportage van de Vadertop gemaakt door Mark Schneiders.
Enkele korte eerste reacties van deelnemers na afloop van de Vadertop waren:

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, en ik hoop op veel goeds.
Fam Wortèl; vrijdag 11 mei 2007 10:27

Welbedankt. Complimenten voor het zo goed organiseren van de zaak.
Hans van Zuilen, vrijdag 11 mei 2007 13:58