woensdag 9 mei 2007

Ouderforum tijdens de Vadertop (m/v/grootouders) – donderdagavond 10 mei

Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com


1. Deelnemers Ouderforum:

  1. Andrew Work (landelijk coördinator van Fathers-4-Justice Nederland)
  2. Annemiek Bevaart- van der Wal (oud-bestuurslid en extern adviseur van de Stichting Dwaze Vaders)
  3. Paul Bastianen (bestuurslid Stichting Kind en Omgangsrecht)
  4. Ronald Bijl (bestuurslid Stichting Ouders Zonder Omgang – STOZO)
  5. Truus Barendse (bestuurslid Kinderen – Ouders – Grootouders – KOG)
  6. Erik van der Waal (webmaster website Ouderverstoting.nl)
  7. Ad Verdiesen (moderator MSN-Groep Gescheiden Vaders Nederland)


2. Gespreksleiding:

Samira Bouchibti

Mevrouw Samira Bouchibti is woordvoerder jeugd- en gezinsbeleid en familierecht voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Partij van de Arbeid | Samira Bouchibti

http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/200018001/clearState/true/sf/200018001/returnPage/200018001/itemId/220094479/realItemId/220094479/pageId/200006510/instanceId/200018007/

Hans Krikke

Hans Krikke is onderzoeker, journalist, schrijver, documentaire maker en ervaren gespreksleider.

http://www.hanskrikke.nl/


3. Nadere informatie over de deelnemers aan het Ouderforum:


Andrew Work – Fathers 4 Justice

Andrew Work, ook bekent bij zijn roepnaam Andy, is International Coördinator van Fathers 4 Justice. De organisatie was opgericht in Engeland in 2002 door Matt O'Connor, en lanceerde in Nederland in 2004. Andy is telecommunicatie engineer en heeft 20 jaar ervaring met telecoms tussen Europa en de rest van de wereld. Hij heeft een zoon van 5 jaar die Andy en zijn familie voor het laast mochten zien toen hij 6 maanden oud was.

"Het familierecht in Nederland is een internationale schande, en ik geloof dat Nederland binnenkort het zelf niet meer kan oplossen als ik de berichten de kranten lees. Blijkbaar wordt het een taak voor de VN of EU om in te stappen als het zo blijft doorgaan. Terwijl feitelijk meer dan 20% van de bevolking een familielid mist door de geheime rechtbanken in Nederland.


"Ik kijk uit naar de dag dat het Nederlandse rechtsysteem bereid is de betekenisvolle verandering door te voeren en ik wil hen ervan verzekeren dat F4J hen zal steunen in plaats van te vechten voor elke centimeter om de belangen van onze kinderen te beschermen. Nog steeds, na 5 jaar ervaring met het familierechtsysteem in Nederland kan ik niet geloven hoe diep de arrogantie en het onrecht in het systeem zit. Niemand kan het geloven, totdat het hun kinderen zijn die aan de buurt zijn."

http://www.f4j.nl


Annemiek Bevaart- van der Wal – Stichting Dwaze Vaders

Annemiek Bevaart- van der Wal is oud-bestuurslid en extern adviseur van de stichting Dwaze Vaders. Naast ouder is zij tevens ook grootouder, dus op beide vlakken kan zij haar
expertise geven.

http://www.dwazevaders.nl/index.html


Paul Bastianen – Stichting Kind en Omgangsrecht / Vader Kennis Centrum

Paul Bastianen is bestuurslid van Stichting Kind en Omgangsrecht / Vader Kennis Centrum

Paul Bastianen (rechts)

Stichting Kind en Omgangsrecht werd in 1988 opgericht en richtte zich aanvankelijk op lotgenotencontact, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en de persoonlijke ondersteuning van (groot)ouders die geen omgang met hun (klein)kinderen kregen. Daarnaast was de stichting gericht op politieke hervormingen van het familierecht met als aanvankelijk doel een verbeterde nakoming en handhaving van het omgangsrecht en op het rapporteren over misstanden bij de kinderbescherming in haar adviserende rol naar rechtbanken bij civiele scheidingszaken.

In de 90-er jaren is het standpunt van de stichting verschoven van de verbeterde regeling, nakoming en handhaving van het omgangsrecht naar het actief bevorderen van gelijkwaardig en gedeeld ouderschap als uitgangspunt voor hervorming van de scheidingswetgeving in Nederland: “Elk kind heeft recht op beide ouders en de achterliggende familie, juist ook na een scheiding.”

Daarnaast heeft Stichting Kind en Omgangsrecht zich ontwikkeld tot kenniscentrum. De stichting was in de zomer van 1999 initiatiefnemer en mede-organisator van het congres "Het belang van het kind - van toverformule naar hanteerbare definitie" dat gehouden werd ter ere van het tienjarig bestaan van de stichting. Een van de gastsprekers tijdens dit congres was Dr Richard A. Gardner over het Parental Alienation Syndrome of het ouderverstotingssyndroom, de enige maal dat Richard Gardner in Nederland een lezing heeft gehouden. Ook was de stichting mede-initiatiefnemer en actief betrokken bij pogingen om te komen tot de oprichting van lokale Vader-Kind-Centra om gescheiden vaders en hun kinderen met raad en daad te kunnen bijstaan en ondersteunen. Inmiddels is aan de stichting het Vader Kennis Centrum verbonden.

De stichting informeert en ondersteunt (groot)ouders persoonlijk en middels haar website en de emailnieuwsbrief “Gescheiden Ouders en Kinderen” en bepleit een hervorming van het familierecht vanuit het uitgangspunt van gedeeld en gelijkwaardig ouderschap en een verbeterde bescherming van ouderschapsregelingen na scheiding.

Belangrijke accenten in het werk van de stichting zijn daarnaast ondermeer verbetering van de rechten van binationale scheidingskinderen in Europees en internationaal verband, opheffing van de discriminatie tegen vaders in het overheidsbeleid op alle vlakken (huisvesting, justitie, sociaal-maatschappelijk terrein, etc.), het signaleren van discriminatie tegen grootouders en vaders in EU-verband en een verbeterde regeling van de toegang tussen scheidingskinderen en hun grootouders van beider kant.

Een naamsverandering van Stichting Kind en Omgangsrecht tot Stichting Kind en Ouderschap na scheiding is in voorbereiding.

Website: http://vaderkenniscentrum.blogspot.com/

Nieuwsbrief: http://groups.google.com/group/Gescheiden-Ouders-en-Kinderen/


Ronald Bijl – Stichting Ouders Zonder Omgang


Ronald Bijl
is bestuurslid van de Stichting Ouders Zonder Omgang – STOZO


http://www.stozo.nl/index.htm


Truus Barendse – Stichting Kinderen - Ouders - Grootouders

Truus Barendse is secretaris van Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders – KOG

http://www.stichtingkog.info/


Erik van der Waal – Ouderverstoting NL

Verander manager, (interim) project manager, business consultant.
Initiatiefnemer (aug. 2003) en webmaster website ouderverstoting.nl.

De site handelt over kinderen en welwillende 'normale' ouders (met name vaders) en families met hun normale emoties, plussen en minnen, die moedwillig van elkaar gescheiden worden, (a.g.v. 'gedoe' rond partner-scheiding, jeugdzorg, juridisering, rvdk, rechters, beschikkingen, ontbrekende handhaving); niet over -aangetoonde- geweld en verwaarlozing- situaties. Daar bestaan andere sites over.
Ik ben het zeker eens dat kinderen tegen destructief gedrag van een ouder beschermd dienen te worden. De manier waarop is weer een ander verhaal. Ouderverstoting.nl is beperkt in de vele verschillende richtingen, situaties en onderwerpen. De intentie van de site is niet als 'naslagwerk' te dienen, hoewel ik begrijp dat velen niet altijd hun eigen situatie terugvinden. Gelukkig zijn er zeer velen die ondanks dit gemis toch veel steun uit de geboden informatie putten. Niet alles op de site roept voor iedereen hetzelfde op. De site is zeker niet alles dekkend, pretendeert dat ook zeker niet te zijn, dat is onmogelijk. Ik ben me er van bewust dat het communicatiemedium 'website' ook grote beperkingen heeft. De informatie erop en de presentatievorm is in alle opzichten beperkt, slechts een 'summier aftreksel' van de werkelijke situaties en menselijke emoties die hierbij een rol spelen. De site geeft informatie en stof tot nadenken en een glimp van inzicht in de gang van zaken in Nederland op gebied van kinderen die door een ouder in een 'gijzelingssituatie' worden geplaatst ten opzichte van de andere ouder en familie van het kind, de wederzijdse vervreemdingspraktijken, de gevolgen, die kunnen leiden tot ouderverstoting door het kind, en de misstanden in de dagelijkse praktijk van het Nederlands familierecht.

http://www.ouderverstoting.nl/Ad Verdiesen – MSN-groep Gescheiden Vaders Nederland

Ad Verdiesen is moderator van MSN-groep Gescheiden Vaders Nederland - GVN

uit liefde onvervreemdbaar echt en wezenlijk het beste voor "gescheiden kinderen" én hun beide biologische ouders en families

GVN is een multifunctionele groep, begin 2002 is de internetsite opgezet van waaruit het GVN-gedachtengoed, lotgenotencontact, actiegroepen en allerlei activiteiten/plannen zijn ontstaan, de site bevat inmiddels een schat aan informatie.

GVN onderscheidt zich authentiek door een onverkort consistente volwaardige samenhang door alle lagen heen. Vanuit een holistisch/integratieve fundamentele (pre-juridische) menselijke benadering welke dusdoende onverkokerd sterkzinnig verder gaat. Zorgmacht is achterlijk, 'omgang' is dwaas, scheiden is kindmishandeling, ook ontvadering is een halsmisdaad.

Uitgangspunt voor GVN is het onverkort waarborgen van EVRM&IVRK&art-1 conceptueel samengevat in onderstaande bevrijdingspunten op basis van zorgplicht&opvoeding van&door beide ouders en hun beider familielevens:

1) gelijkwaardig ouderschap (gelijke ouderrechten zoals gelijk gezag bij geboorte en verblijfsco-ouderschap, bij scheiding 2 gezinnen - er is geen contra-indicatie);

2) een parlementaire enquête (herstel&genoegdoening voor alle levenslange leed/ellende/moeilijkheden aangericht en 'amputatie'(shock)schade aangedaan);

3) gelijke (fiscale) behandeling (bijv. o.a. ten minste evenveel emancipatiecentjes naar vaders als naar moeders);

4) in het algemeen geen RvdK/art377 (ontvaderingsexpertise), slechts 'omgang' bijv. wanneer moeder in de gevangenis zit (niet in staat is);

5) mentaliteitsverandering (o.a. verbannen van discriminatoire diskwalificerende termen, ontmaskeren pseudo-logica en valse collectieve conditioneringen);

6) slechts uitzonderlijk faciliteren van (vrouwen)voorzieningen over andermans levens (scheiding-adoptie-IVF-abortus);

7) streng&rechtvaardig - eerlijk&menselijk - geen schijndemocratie - geen schijnveiligheid en repressie - geen overheidsgeweld&moedermaffia (moeders ONwil is wet!);

8) maximaal beschermen tegen (familie)ONrecht en het goede recht op herstel

9) Onwil samen te ouderen dient na paradoxaal toevertrouwen forensisch/psychiatrisch te worden hersteld. Verontmenselijkt de pil soms/vaak?

10) maximaal bestraffen obstructie en rechtsmisbruik middels "gescheiden kinderen", stop ook misbruik rechtsinstrumenten als stalking/huiselijk-geweld/onttrekking/ontvoering etc.

11) Herstel 'welzijnsontwikkeling' door o.a. hervorming psychologie/pedagogie primair op volwaardigheid&authenticiteit i.p.v. destructieve antisociale neo-liberale (feministische) 'welvaartsontwikkeling' (economische autonomie - repressie/gedragsbemoeienissen).

12) Herstel echte waarden en normen (fundamentele innerlijke beschaving) om te beginnen bestuurlijk uit te dragen. Eigen mening dient slechts ontwikkeling, de beginselen van de democratie 'eerlijk&menselijk' dienen weer fundamenteel voorop te staan (i.p.v. valse gekunstelde agenda's / machtsmisbruik). Mensen zijn geen objecten, plussen/minnen op een glijdende schaal is funest (samenleven is iets heel anders dan een deskundig geprogrammeerde/gedicteerde geïnstitutionaliseerde maatschappij). Wellicht alle belastingcentjes naar rato verdelen over minder&meerderheden.

13) toetsing trias politica en met name (familie)rechters op bovenstaande uitgangs- en bevrijdingspunten op basis van zorgplicht&opvoeding en familielevens.

http://groups.msn.com/Gescheidenvaders/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nadere inlichtingen bij Vader Kennis Centrum: vaderkenniscentrum@gmail.com

Geen opmerkingen: